Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Opdrachtnemer  – tKannogbeter BV – richt op kwaliteitsverbetering in organisaties en bedrijven.
1.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten die aan opdrachtnemer worden gegeven.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze recht worden ontleend.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij dit anders is aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer met dit nieuwe aanbod instemt.
2.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 3 Gegevens

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, alsmede indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen commissies na zal komen. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor bij opdrachtgever op enigerlei wijze zijn ontstaan.
4.3 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is zij verplicht de schade die opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.4. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheden waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen  kan beschikken staat het opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Overmacht

5.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandelingen en in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
5.2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal deze kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om dit reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling

6.1 De door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en betaalde verschotten worden maandelijks achteraf gedeclareerd bij opdrachtgever.
6.2 Indien een declaratie niet binnen de geldende betalingstermijn van veertien dagen wordt voldaan is de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand.
6.3 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting en van de werkzaamheden.

Artikel 7 Voorschot

7.1 Opdrachtnemer kan aan haar opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens op te dragen werkzaamheden worden aangevangen. Het voorschot wordt bij het eindigen van de opdracht verrekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke verzekering aanspraken tot € 1.250.000,– dekt. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
8.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens genoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 10.000,–.
8.3 Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer meebrengt dat zij een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van opdrachtnemer inschakelt om werkzaamheden in verband met de opdracht te verrichten is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.
8.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtnemer bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest die aanspraak bij een bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 9 Rechts- en forumkeuze

9.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 De Rechtbank Arnhem is, naast de rechtbank die volgens Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegd is, altijd bevoegd van een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen.

Artikel 10 Overig

10.1 Indien een van de artikelen uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar blijkt te zijn blijven de overige voorwaarden in stand.
10.2 Op deze algemene voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken

Neem contact op
Je weet dat er meer in zit. Bel Bert
06 51 31 26 75